Spiny Softshell (Apalone spinifera aspera)

Spiny Softshell (Apalone spinifera aspera)